02191079805

مشاوره مهاجرتی

هراگشت

مهاجرت سرمایه گذاری

آنچه در این مقاله میخوانیم

یکی از انواع ویزا که می توانیم برای گرفتن آن اقدام کنیم ، ویزای سرمایه گذاری است. ویزا سرمایه گذاری مناسب کسانی است که قصد سرمایه گذاری در کشور دیگری دارند . یکی از ویزاهایی است که مزیت هایی فراوانی دارد ولی در کنار آن باید بسیار هزینه انجام شود . مراحل گرفتن ویزای سرمایه گذاری در هر کشور با کشور دیگر تفاوت دارد. Golden visa نام دیگر ویزای سرمایه گذاری است . منظور از بوجود آمدن این ویزا جذب سرمایه های خارجیکه باعث رشد و توسعه اقتصادی و اشتغال زایی می شود. ویزای سرمایه گذاری از آن دسته ویزاهای محبوب است که فرد را پس از مدتی سرمایه گذاری در کشور مدنظر به اقامت دائمی یا حق شهروندی آن کشور میرساند.

مهاجرت سرمایه گذاری
مهاجرت سرمایه گذاری

ویزای سرمایه گذاری

یکی از انواع ویزا که می توانیم برای گرفتن آن اقدام کنیم ، ویزای سرمایه گذاری است. ویزا سرمایه گذاری مناسب کسانی است که قصد سرمایه گذاری در کشور دیگری دارند . یکی از ویزاهایی است که مزیت هایی فراوانی دارد ولی در کنار آن باید بسیار هزینه انجام شود . مراحل گرفتن ویزای سرمایه گذاری در هر کشور با کشور دیگر تفاوت دارد. Golden visa نام دیگر ویزای سرمایه گذاری است . منظور از بوجود آمدن این ویزا جذب سرمایه های خارجیکه باعث رشد و توسعه اقتصادی و اشتغال زایی می شود. ویزای سرمایه گذاری از آن دسته ویزاهای محبوب است که فرد را پس از مدتی سرمایه گذاری در کشور مدنظر به اقامت دائمی یا حق شهروندی آن کشور میرساند.

کشورهای مناسب برای مهاجرت سرمایه گذاری

سرمایه گذاری در کانادا
درخواست مشاوره رایگان